BORTARTÁLYOK

MINŐSÉG MINDEN BORÁSZ SZÁMÁRA

Tovább ->

Bortárolás mesterfokon

MINŐSÉG MINDEN BORÁSZ SZÁMÁRA

Tovább →

Bortárolás kompromisszum nélkül

MINŐSÉG MINDEN BORÁSZ SZÁMÁRA

Tovább ->

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsának 31/2017. (07.12.) T. határozata

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsának  31/2017. (07.12.) T. határozata | 

Eredeti letölthető: pdf és word formátumban


Piacszervezési intézkedés
a borszőlő felvásárlás 2017/2018. borpiaci évre vonatkozó általános feltételeiről

(1)   A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, mint a szőlő-bor ágazat szakmaközi szervezete a 1308/2013/EU tanácsi és európai parlamenti rendelet 157. cikk (1) bekezdés c) pont v. alpontjában foglaltakat figyelembe véve az alábbiakat rendeli el:

1.     cikk

Az intézkedés célja

(1)   Az intézkedés célja az uniós szabályoknak megfelelő szabványos szerződésminták kidolgozása és bevezetése a borszőlőtermés felvásárlása tekintetében, figyelembe véve a tisztességes versenyfeltételek kialakításának és a piaci torzulások elkerülésének szükségességét.

2.     cikk

A szőlészeti termelő kötelezettsége

(1)   A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény (a továbbiakban: Hktv.) 4. § a) pontja szerinti szőlészeti termelő (a továbbiakban: szőlészeti termelő) borszőlőt csak olyan a Hktv. 4. § b) pontja szerinti borászati termelőnek vagy a Hktv. 4. § c) pontja szerinti szőlészeti és borászati felvásárlónak (a továbbiakban együtt: felvásárló) értékesíthet, amelyik teljesíti jelen piacszervezési intézkedés előírásait.

3.     cikk

Felvásárlás szerződésminta szerinti szerződés alkalmazásával

(1)   A legalább 10 tonna borszőlőt felvásárló természetes vagy jogi személy a borszőlő felvásárlása során az általa a tárgyévet megelőző három borpiaci évben felvásárolt borszőlőmennyiség átlaga legalább 50 %-ának megfelelő mennyiségű borszőlőre nézve olyan szerződést alkalmaz, amely legalább az I. Melléklet szerinti szerződésmintában szereplő, jelen cikk (5) bekezdésében felsorolt rendelkezéseket tartalmazza.

(2)   A legalább 10 tonna borszőlőt értékesítési céllal előállító szőlőtermelő a borszőlő eladása során az általa a tárgyévet megelőző három borpiaci évben eladott borszőlőmennyiség átlaga legalább 50 %-ának megfelelő mennyiségű borszőlőre nézve olyan szerződést alkalmaz, amely legalább az I. Melléklet szerinti szerződésmintában szereplő, jelen cikk (5) bekezdésében felsorolt rendelkezéseket tartalmazza.

(3)   A borszőlő ellenértékét a szerződésben nettó (pl. ÁFA, kompenzációs felár nélküli) árként kell meghatározni.

(4)   A borszőlő-felvásárlási szerződést legkésőbb a borszőlő felvásárlása szerinti borpiaci év 15. napjáig meg kell kötni.

(5)   A jelen intézkedés kihirdetését megelőzően megkötött szerződések abban az esetben minősülnek elfogadhatónak, amennyiben az alábbiakat szabályozzák:

a.       a szerződés tárgya

b.      a borszőlő átadás-átvételének módja

c.       a vételár meghatározása és kiegyenlítésének módj a

d.      szerződésszegés, elállás

e.       mentesülés, részleges teljesítés

f.       szerződés hatálya, módosítása, felmondása

4.     cikk

Felvásárlás ajánlattételi felhívással

(1)   A 3. cikk (4) bekezdésében meghatározott időpontig szerződéssel le nem kötött mennyiségen felüli borszőlő felvásárlás során a felvásárló a II. Melléklet szerinti adattartalmú ajánlattételi Felvásárlási felhívást (a továbbiakban: felhívás) alkalmazza, amelyben rögzíti, hogy az abban foglaltak kötik az adott borpiaci év vonatkozásában.

(2)   A felhívásban a borszőlő ellenértékeként nettó (pl. ÁFA, kompenzációs felár nélküli) ár kerül meghatározásra. A felvásárlás során a felhívásban foglalt ár vagy annál magasabb ár alkalmazható.

(3)   A felhívást a felvásárló legkésőbb a szőlő felvásárlása szerinti borpiaci év 15. napjáig megküldi a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (a továbbiakban: HNT) részére. A beérkezett felhívásokat a HNT a honlapján közzé teszi, és továbbítja a hegyközségek részére 5 (öt) munkanapon belül.

5.     cikk

Felvásárlás szerződés vagy ajánlattételi felhívás alkalmazása nélkül

(1)   A szőlészeti termelő a 3. cikk szerinti szerződés vagy a 4. cikk szerinti felhívás alkalmazásának hiányában csak a HNT Elnöksége által a III. Mellékletben meghatározott, az adott borpiaci évre nézve kiadott árprognózisban alkalmazott képlet szerinti vagy annál magasabb áron ruházhatja át a borszőlőt a felvásárló részére.

(2)   Az Elnökség az árakat a 19/2017 T. határozat alapján felgyűjtött felvásárlási árakból kiindulva régiós szinten, fajtacsoportonként határozza meg.

(3)   Az (1) bekezdés szerinti esetben az alkalmazott árról a szőlőtermelő a szüreti jelentéshez mellékelten (szőlő származási bizonyítvány iránti kérelem) tájékoztatást ad a területileg illetékes hegybíró részére. Amennyiben bebizonyosodik, hogy az alkalmazott ár alacsonyabb, mint az (1) bekezdésben meghatározott ár, abban az esetben az illetékes hegybíró közigazgatási eljárásban dönt a 6. cikk alkalmazásáról.

6. cikk

Szankciók

(1) Jelen piacszervezési intézkedésben foglalt feltételektől eltérően felvásárolt vagy eladott borszőlőre szőlő származási bizonyítvány nem adható ki.

Budapest, 2017. július 12.

Légii Ottó

elnök


I. Melléklet

(szerződésminta)

Borszőlő - mint mezőgazdasági áru - szolgáltatására vonatkozó adásvételi szerződés

amely létrejött egyfelől Név:

Székhely:

Őstermelői igazolvány száma / Egyéni vállalkozói regisztrációs szám / Cégjegyzék szám: Adószám:

Gazdasági aktaszám:

Bankszámlaszám:

mint termelő — a továbbiakban: Termelő

másfelől

Cégnév:

Székhely:

Cégjegyzékszám:

Adószám:

Gazdasági aktaszám:

mint felvásárló — a továbbiakban: Felvásárló

- együttes említésük esetén: a Felek - között, az alul írott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

A szerződés tárgya

1.                 Jelen szerződéssel Termelő a saját maga által termelt borszőlő Felvásárló részére történő értékesítésére, Felvásárló pedig a számára termelt borszőlő átvételére és ellenértékének megfizetésére vállal kötelezettséget.

2.                 Felek jelen szerződés 1. számú mellékletében határozzák meg azon ültetvény(eke)t, mely(ek)en termelt borszőlő Felvásárló részére történő értékesítését vállalja Termelő.

3.                 Termelő a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Szakmaközi tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján nyilatkozik, hogy a szerződés teljesítését szolgáló borszőlőt mezőgazdasági termelőként saját nevében és saját kockázatára termeli.

A teljesítés módja, a borszőlő átadás-átvétele

4.                 A felek a borszőlő átadás-átvételét a következőképpen bonyolítják[1]:

A)     A borszőlő átadása tőkén történik. A betakarítást, szállítást Felvásárló végzi, saját kockázatára. A szállításhoz kapcsolódó EKÁER kötelezettség teljesítése Felvásárlót terheli.

B)     A borszőlő átadása a termőhelyen történik. Termelő a betakarítást és a Felvásárló által biztosított szállító járműre rakodást maga végzi, vagy a betakarított szőlőt szállító edényzetben adja át Felvásárlónak, ebben az esetben a rakodást és a szállítást Felvásárló végzi. A szállításhoz kapcsolódó EKÁER kötelezettség teljesítése Felvásárlót terheli.

C)      Termelő a borszőlőt Felvásárló székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén adja át Felvásárló részére. A szállításhoz kapcsolódó EKÁER kötelezettség teljesítése Termelőt terheli.

5.                 Az átadás-átvétel és a szüret időpontját valamint az átadás-átvétel helyszínét, különösen a C) pont tekintetében felek előzetesen kötelesek egymással egyeztetni, közösen határozzák azt meg. Az átadás-átvétel időpontjáig Termelő, azt követően a Felvásárló viseli a borszőlővel kapcsolatos terheket és a kárveszélyt.

6.                 A szerződés tárgyát képező borszőlő szüretelése az 1. számú mellékletben meghatározott módon történik.

7.    Felek rögzítik, hogy a borszőlőnek teljesítenie kell az 1. számú mellékletben rögzített minőségi kritériumokat.

8.                 Felek megállapodnak, hogy a borszőlő minőségéről az átadás-átvételkor szemrevételezés és mintavételt követő műszeres minősítés útján győződnek meg.

9.                 Felvásárló jogosult a szüret kitűzött időpontja előtt megbizonyosodni arról, hogy jelen szerződés tárgyát képező borszőlő ép, egészséges állapotú-e, valamint érettségi foka megfelelő-e. Ennek érdekében, jelen szerződés megkötése és a szüret közötti időszakban Felvásárló jogosult a szőlő állapotát és minőségét, valamint a betakarítás menetét ellenőrizni.

10.             A mennyiségi ellenőrzés a következőképpen történik:[2]

A)    •••/•• ,                ,    ,,                ,

B)     mérlegeléssel a Felvásárló telephelyén.

11.             Termelő a szüret időpontjától számított •• naptári napon belül köteles átadni Felvásárló részére a borszőlőre vonatkozó származási bizonyítványt. A szerződésben foglaltakkal összhangban és szabályosan kiállított származási bizonyítvány és permetezési napló átadásával kerül jelen szerződés Termelő által teljesítésre.

A vételár és annak megfizetése

12.             Felek megállapodnak, hogy a vételárat jelen szerződés 1. számú mellékletében határozzák meg. Felek külön rögzítik, hogy az ár nettó vételárként kerül meghatározásra a mellékletben. A fizetendő vételárat a Termelő jogi státuszának megfelelően kompenzációs felár vagy ÁFA egészíti ki. Kompenzációs felár hatálya alá tartozó Termelő esetén a borszőlő vételárának megfizetése a Felvásárló által kiállított felvásárlási jegy alapján történik.

13.             Felek rögzítik, hogy a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának vonatkozó határozata értelmében Felvásárló a teljesítést követően, legkésőbb folyó év december 31. napjáig köteles megfizetni Termelő részére a vételárat.

ÁFA körbe tartozó Termelő számviteli szabályoknak megfelelően, helyesen kiállított számláját a jelen szerződés 11. pontjának megfelelő teljesítést követően át kell adni Felvásárló részére. Kompenzációs felárra jogosult Termelő esetén a felvásárlási jegyet a jelen szerződés 11. pontjának megfelelő teljesítést követően át kell adni Termelő részére.

14.            

Szövegdoboz: 2

A vételár megfizetése készpénzben vagy banki átutalással történik a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően. A Termelő által fent meghatározott bankszámlaszámra történő banki átutalásnál a vételár akkor tekintendő megfizetettnek, amikor jóváírásra kerül Termelő számláján.

15.             A vételár kifizetésére egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) Hatodik Könyve IX. Fejezetének a pénztartozás teljesítésére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

16.             Amennyiben a fenti határidőn belül a fizetési teljesítésre nem kerül sor, Felvásárló köteles a termék ellenértékét a Ptk-ban meghatározott késedelmi kamattal, de legalább a jegybanki alapkamat mértékével növelt kamattal megfizetni.

17.             A Szakmaközi tv. 3. § (3) bekezdése alapján Felvásárló a jelen szerződés szerinti fizetési kötelezettségének késedelmes teljesítése esetére felhatalmazza pénzforgalmi szolgáltatóját, hogy a termék ellenértékére és a termék ellenértéke után fizetendő késedelmi kamatra vonatkozó beszedési megbízást teljesítse (felhatalmazó nyilatkozat).

Kötbér, szerződésszegés, elállás

18.             Amennyiben Termelő a jelen szerződést számára felróható ok miatt egyáltalán nem teljesíti (különösen: a szerződés tárgya szerinti borszőlőt más részére értékesíti), a Felvásárló ebből fakadó igazolt kárának megtérítésén túl, a szerződéses mennyiség alapján számított teljes vételár .. ,%-ával[3] egyező mértékű kötbért (továbbiakban: a Kötbér) köteles fizetni Felvásárló részére.

19.             Amennyiben a Termelő a kikötött mennyiség_____ %-át meghaladóan nem a szerződött

mennyiségben vagy nem a szerződött minőségben teljesít, a Felvásárló ebből fakadó indokolt és igazolt (pl. azonos fajtájú és minőségű helyettesítő szőlő vásárlása miatti árkülönbözetből származó) kárának megtérítésén túl, a szerződésszegés (érintett termésmennyiség) mértékével arányos Kötbért köteles fizetni a Felvásárló részére.

20.             Amennyiben a Termelő a növényvédelmi tevékenységről szóló vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértésével

a.    ) növényvédő szereket nem engedélyezett módon használ fel vagy

b.    ) az élelmezés-egészségügyi várakozási időt nem tartja be vagy

c.    ) a permetezési naplót nem vagy nem megfelelően vezeti a Felvásárló a 18. pontnak megfelelő Kötbér és kártérítési igénye érvényesítése mellett jogosult a jelen szerződéstől elállni.

Mentesülés, részleges teljesítés

21.             Amennyiben a felek előzetesen és írásban másként nem állapodnak meg, a Polgári Törvénykönyv 6:232. § (1) bekezdése értelmében Termelő jogosult jelen szerződésben és annak mellékleteiben kikötött mennyiségnél tíz százalékkal kevesebbet teljesíteni Felvásárló részére. Termelő ennél nagyobb mértékben csak a Szakmaközi tv. 5. § (2) bekezdésben meghatározott feltételek esetén mentesül a jelen szerződében meghatározott mennyiség teljesítése alól.

22.             Felek jelen megállapodástól csak közös megegyezéssel, vagy akként állhatnak el, ha a Termelő által — külső, elháríthatatlan körülményben megjelölt — elállás indokát (pl. lopás, jégverés) a hegybíró igazolta Felek részére.

23.             Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Felvásárló valamely ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható, elháríthatatlan okból nem képes a szerződéses kötelezettségének teljesítésére, és erről haladéktalanul — hitelt érdemlően - értesíti a Termelőt, mentesül a szerződésszegés következményei alól.

Felek kölcsönös kötelezettségei

24.            Felek a szerződés teljesítése során jóhiszeműen, kölcsönösen együttműködve, egymás érdekeit képviselve, megvédve, egymást minden lényeges körülményről tájékoztatva kötelesek eljárni.

25.            A Felek szabályszerű írásbeli közlésnek tekintik a faxon vagy elektronikus úton elküldött írásbeli üzeneteket is. Kétség esetén mind levél, mind fax, mind elektronikus úton küldött üzenet esetében a küldő felet terheli annak a bizonyítása, hogy a másik fél ténylegesen megkapta az üzenetet. A későbbi viták elkerülése érdekében a Felek megállapodnak abban, hogy:

a)                jelen szerződés megszüntetésére, módosítására irányuló nyilatkozatokat a fax, elektronikus út helyett vagy mellett ajánlott vagy ajánlott/tértivevényes levéllel küldik egymásnak vagy

b)               a küldő fél az elküldött fax, elektronikus úton küldött üzenet átvételéről visszaigazolást kérhet, melynek a másik fél köteles az üzenet átvételét követően haladéktalanul eleget tenni.

A szerződés hatályba lépése, időtartam, felmondás, módosítás

26.            Jelen szerződést felek az aláírás napjától kezdődő, a 2017/2018-as borpiaci évre kötik. A szerződés a borszőlő teljes szerződéses mennyiségének és a vonatkozó származási bizonyítványnak a szolgáltatásáig, valamint a vételár maradéktalan elszámolásának időpontjáig marad hatályban.

Jelen szerződés, tekintettel annak határozott időtartamára, rendes felmondással nem szüntethető meg.

27.            A jelen szerződés csak a felek közös megegyezésével és írásban módosítható. A szerződés módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Vegyes rendelkezések

28.            A jelen szerződés a Feleknek a szerződés tárgyában kötött teljes megállapodását tartalmazza, és a Felek között ugyanezen tárgyban létrejött minden esetleges korábbi — akár írásos, akár szóbeli — megállapodás jelen szerződés aláírásával hatályát veszti. Jelen szerződést a felek csak írásban módosíthatják.

29.            Felek hozzájárulásukat adják, hogy jelen szerződésben rögzített adatok közül a termésátlagra, a szerződött mennyiségre és a nettó vételárra vonatkozó adatok az illetékes hegybíró részére átadásra, valamint a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa részére továbbításra, és a nevezettek által felhasználásra kerüljenek.

30.            Felek kijelentik, hogy jelen szerződés aláírásakor a jogszabályoknak megfelelően tevékenykedő jogalanyok, nincs tudomásuk semmilyen olyan tényről, ügyről vagy körülményről, mely felek üzleti szándékát ésszerűen befolyásolhatná, valamint jelen szerződés zavartalan teljesítése ellenében hathatna.

31.            A Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő vitás ügyeket először peren kívül, egyeztetések útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a peres eljárásra felek a Pp. vonatozó szabályai szerint illetékes bírósághoz fordulnak.

32.            Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése érvénytelen, vagy ténylegesen jogszabályellenes, úgy ez a rendelkezés elkülönítendő, és ez nem befolyásolja a többi rendelkezés érvényességét, a Felek pedig jó szándékkal tárgyalásokba bocsátkoznak a következményekről a fentiek szellemében.

33.            Egyik fél sem jogosult jelen szerződésből származó bármely jogát vagy kötelezettségét, a másik fél előzetes írásos hozzájárulása nélkül harmadik személyre átruházni.

34.            Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Szakmaközi tv., a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv), és az egyéb vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései irányadóak.

35.            A Felek jelen szerződést — mint akaratukkal mindenben megegyezőt — elolvasás és egyező értelmezés után írják alá.

Kelt: ..............................................

Aláírások


Tételszám

Termőterület

A szüretelt szőlő

Egyéb kritérium vagy megjegyzés

&

V)

'tU

jj

'ÖJ

Terület (ha)

Helyrajzi

szám(ok)

Fajta

A szüret módja IK kézi vagy

G: gépi vagy

B: bármilyen

Minimálisan elvárt eredetvédelmi kategória (pl. OEM/OFJ/FN)

Minimális

cukortartalom

[°MM]

Maximális

cukortartalom

[°MM]

(ha releváns)

Egészségi

állapot

Mennyiség

[q]

(ha releváns)

A vételár meghatározá sának módja*

Vételár

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 *: A vételár meghatározásának lehetséges módjai:

1.      Ft/kg

2.      Ft/ha

3.      A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa által kiadott árprognózisban alkalmazott képlet szerinti ár.


Felvásárlási felhívás

Hegyközségi tag neve:.....................................................................................

Elérhetősége: ...................................................................................................

Borszőlőre vonatkozó adatok:

használandó földrajzi árujelző fajta vagy fajtakör_________ mennyiség (q)______ ár (Ft)

Hegyközségi tag

A 2017/2018. borpiaci évben a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa által kiadott szőlőár-prognózist a következő képlet alapján határozzuk meg:

p ~ g * {e[A+B*in(5)+c*in(Q)] + p. + Pj}

ahol:

P: szőlőár

G: gazdasági környezeti index, amely korrekciós tényezőként működik, értéke 0,95 és 1,05 között lehet. Ez foglalja magában a piaci körülményeket.

A gazdasági környezeti index skála jelentéstartalma:

-          0,95 - A gazdasági és piaci megítélés alapján az előrejelzéshez képest egyértelmű árcsökkenés valószínűsíthető,

-          0,975 - A gazdasági és piaci megítélés alapján az előrejelzéshez képest kismértékű árcsökkenés valószínűsíthető,

-                1   - A gazdasági és piaci megítélés alapján az előrejelzés reálisnak tekinthető,

-                1,025           - A gazdasági és piaci megítélés alapján az előrejelzéshez képest kismértékű

árnövekedés várható,

-                1,05 - A gazdasági és piaci megítélés alapján az előrejelzéshez képest dinamikusabb

árnövekedés várható.

S: rendelkezésre álló készletfelmérés adata

Q: az adott évi szőlőtermés előrejelzés alapján becsült seprős újbor mennyisége A; B; C: a modell segítségével becsült együtthatók T: Termőhely hatás F: Fajta tényező[1]A megfelelő rész aláhúzandó.

A megfelelő rész aláhúzandó, illetve, az A) esetben a helyben szokásos mód rögzítésével kitöltendő.

[3]Mértéke megállapodás tárgya.